Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

W skład Komendy Powiatowej  Policji w Suchej Beskidzkiej wchodzą:
1) kierownictwo:
a)     Komendant Powiatowy Policji, nadzorujący służbę kryminalną i wspomagającą,
b)     I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, nadzorujący służbę prewencyjną,

 
2) komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:
Wydział Kryminalny,
      a) Referat Dochodzeniowo-Śledczy
      b) Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy
      c) Zespół Techniki Kryminalistycznej
      d) Jednoosobowe Stanowisko do walki z Przestępczością narkotykową

3) komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:
- Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego;
a) Referat Ruchu Drogowego
b) Zespół Patrolowo-Interwencyjny
c) Zespół Dyżurnych
d) Zespół do spraw Wykroczeń
e) Jednoosobowe Stanowisko Przewodników Psów Służbowych

- Rewir Dzielnicowych;    

4) komórki organizacyjne służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
a) Zespół Kadr i Szkolenia;
b) Zespół Finansów i Zaopatrzenia;
c) Zespół Łączności i Informatyki;
d) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
e) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych;

f) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prezydialnych;
g) Jednoosobowe Stanowisko do spraw BHP;


Jednostki podległe:

Komisariat Policji w Jordanowie

a) Kierownictwo
b) Zespół Kryminalny
c) Zespół Dyżurnych
d) Zespół Dzielnicowych
e) Zespół Patrolowo-Interwencyjny
f) Zespół ds. Administracyjno-Gospodarczych
g) Jednoosobowe Stanowisko ds. Wykroczeń

Komisariat Policji w Makowie Podhalańskim

a) Kierownictwo
b) Zespół Kryminalny
c) Zespół Dyżurnych
d) Zespół Dzielnicowych
e) Zespół Patrolowo-Interwencyjny

f) Zespół ds. Administracyjno-Gospodarczych
​g) Jednoosobowe Stanowisko ds. Wykroczeń

 

 

Do zakresu zadań Wydziału Kryminalnego należy:

 1. W zakresie operacyjno-rozpoznawczym:
  1) zwalczanie przestępczości pospolitej oraz ograniczenie zjawisk kryminogennych poprzez ich rozpoznanie, zapobieganie, wykrywanie i ściganie, w tym szczególnie:
      a) przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępczości rozbójniczej,
      b) przestępstw przeciwko mieniu, w tym głównie kradzieże mienia i kradzieży
      c) z włamaniem,
      d) fałszerstw i oszustw,
      e) narkomanii i związanej z nią przestępczości narkotykowej,
      f) poszukiwań przestępców i osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, a także prowadzenie czynności identyfikacyjnych w stosunku do nierozpoznanych osób i zwłok, ustalenia pobytu osób zaginionych;
  2) prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, w tym o:
      a) zabójstwa, napady na osoby lub obiekty, w tym z użyciem broni palnej, wymuszenia rozbójnicze, uprowadzenia, podpalenia,
      b) przestępstwa o podłożu seksualnym oraz towarzyszących prostytucji,
      c) produkcję i obrót bronią palną oraz materiałami wybuchowymi,
      d) produkcję i obrót narkotykami oraz innymi środkami odurzającymi,
      e) kradzieże pojazdów samochodowych, obrót nimi i ich legalizację,
       f) fałszerstwa i kolportaż krajowych i zagranicznych środków płatniczych, papierów wartościowych, dokumentów,
      g) oszustwa kryminalne,
      h) terroryzm kryminalny,
       i) przestępstwa przeciwko dobrom kultury narodowej;
  3) prowadzenie i organizacja rozpoznania operacyjnego w zakresie:
      a) podkultur młodzieżowych, których działalność stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia,
      b) osób, grup i środowisk przestępczych, których zachowanie wskazuje na prowadzenie działalności przestępczej,
      c) zagrożenia ze strony cudzoziemców wchodzących w struktury przestępcze lub dokonujących przestępstw;
  4) prowadzenie wszelkich form pracy operacyjnej odpowiednio do realizowanych funkcji;
  5) wdrażanie kierunków pracy i wyznaczanie zadań zmierzających do zahamowania niekorzystnych tendencji w dynamice i strukturze przestępczości;
  6) sprawowanie nadzoru nad pracą operacyjną realizowaną przez podległe komisariaty i posterunki Policji;
  7) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Komendy, jednostkami w kraju, a także organami i instytucjami w zakresie wymiany informacji o prowadzonych działaniach i zainteresowaniach operacyjnych;
  8) bieżąca aktualizacja dynamiki, struktury i tendencji w kształtowaniu się przestępczości kryminalnej, dla wypracowania i wdrożenia skutecznych metod zapobiegania, i ujawniania przestępstw oraz ścigania ich sprawców;
  9) pozyskiwanie i współpracowanie z poufnymi osobowymi źródłami informacji;
  10) udzielanie pomocy przy realizacji spraw operacyjnych podległym jednostkom organizacyjnym Policji, jak również w obsłudze miejsc poważniejszych zdarzeń kryminalnych;
  11) wdrażanie do realizacji nowych przepisów organizacyjno-prawnych dotyczących pracy operacyjnej i czuwanie nad właściwą ich realizacją.

     2. W zakresie zadań  o charakterze dochodzeniowo – śledczym:

          1) prowadzenie czynności sprawdzających, postępowań przygotowawczych i czynności dochodzeniowych w sprawach o przestępstwa, zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową;
          2) opracowanie i upowszechnianie optymalnych metod postępowania przy realizacji określonych zadań;
          3) zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach, ich sprawcach i prowadzonych postępowaniach przygotowawczych;
          4) określenie praktycznych reguł postępowania policjantów w procesie wykrywczym;
          5) informowanie podległych jednostek o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz udzielanie im opinii i wyjaśnień dotyczących stosowania prawa;
          6) współdziałanie przy wykonywaniu zadań z organami ochrony prawnej, administracji publicznej, organizacjami społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej w ujawnianiu przestępstw i ściganiu ich sprawców oraz w zakresie zapobiegania przestępczości;
          7) inicjowanie szkolenia zawodowego policjantów oraz udział w procesie dydaktycznym;
          8) ustalanie zasad współdziałania służby dochodzeniowo - śledczej z innymi służbami Policji, w szczególności ze służbą operacyjną i prewencyjną;
          9) współdziałanie w zakresie pracy dochodzeniowo - śledczej z prokuraturą, sądem i komórkami służby kryminalnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
         10) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, czynności dochodzeniowo – śledczych oraz prawidłowością prowadzonych postępowań przygotowawczych i sprawdzających;
         11) prowadzenie ewidencji i przechowywanie dowodów rzeczowych zabezpieczonych w postępowaniach przygotowawczych własnych;
         12) sprawowanie nadzoru nad ewidencjonowaniem i przechowywaniem dowodów rzeczowych w jednostkach podległych;
         13) realizowanie zadań rejestracyjnych, prowadzenie statystyki i sprawozdawczości, rejestracja śledztw i dochodzeń oraz czynności sprawdzających, prowadzenie wymaganej i innej, niezbędnej do właściwego funkcjonowania dokumentacji;
         14) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie czynności dochodzeniowo-śledczych w Komendzie i jednostkach jej podległych;
         15) udzielanie podległym jednostkom konsultacji i pomocy w wykonywaniu czynności dochodzeniowo - śledczych oraz w zakresie wykrywania i ścigania sprawców przestępstw;
         16) przejmowanie z komisariatów do bezpośredniego prowadzenia, spraw charakteryzujących się wysoką szkodliwością czynu, zawiłością i skomplikowanym stanem faktycznym i prawnym.

 

3. W zakresie techniki kryminalistycznej:

 

 1. zwalczanie przestępczości metodami i środkami techniki kryminalistycznej w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki poprzez:
  1. ujawnianie i zabezpieczanie oraz dokumentowanie śladów kryminalistycznych występujących na miejscach zdarzeń oraz procesie rozpoznania, zapobiegania, ujawniania i wykrywania przestępstw,
  2. popularyzacja i upowszechnianie naukowych metod zwalczania i zapobiegania przestępczości w zakresie techniki kryminalistycznej;
 2. ujawnianie oraz zabezpieczanie śladów i dowodów na miejscach zdarzeń zgodnie z przyjętymi zasadami jak również sprawdzanie kierowanych do ekspertyz śladów kryminalistycznych;
 3. dokonywanie oględzin laboratoryjnych osób i rzeczy w celu ujawnienia i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych umożliwiających ich identyfikację;
 4. kryminalistyczna obsługa sekcji zwłok, eksperymentów procesowych, przeszukań, okazań i innych czynności o charakterze procesowym lub operacyjnym;
 5. sporządzanie dokumentacji techniczno – poglądowej (fotograficznej, zapisu video, szkiców) z oględzin i innych czynności;
 6. wykonywanie reprodukcji dokumentów, zdjęć dowodów rzeczowych oraz fotografii sygnalitycznej;
 7. współdziałanie z innymi służbami policyjnymi w oględzinach i innych czynnościach procesowych dotyczących przestępstw i innych zdarzeń oraz w analizie wyników oględzin;
 8. współdziałanie z innymi służbami policyjnymi w procesie identyfikacji osób, zwłok, przedmiotów;
 9. fizyczne i procesowe zabezpieczanie śladów zapachowych i dowodów rzeczowych;
 10. udzielanie pomocy policjantom Komendy przy daktyloskopowaniu osób w trudnych przypadkach;
 11. sprawdzanie poprawności wykonania kart daktyloskopijnych przed wysłaniem do Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie;
 12. utrzymywanie ciągłej sprawności powierzonego sprzętu techniki kryminalistycznej oraz bieżąca jego konserwacja;
 13. prowadzenie niezależnie od ogólnie obowiązującej dokumentacji kancelaryjnej, dokumentacji z zakresu techniki kryminalistycznej;
 14. prowadzenie stałej współpracy z Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Krakowie;
 15. prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów służb kryminalnych oraz innych policjantów w zakresie techniki kryminalistycznej;
 16. systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie, aktywny udział specjalistycznych kursach, szkoleniach i warsztatach, bieżące studiowanie wydawnictw kryminalistycznych oraz doskonalenie posiadanych umiejętności.

 


Do zakresu zadań Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego należy:

 

 1. organizowanie, koordynowanie, wykonywanie, nadzór i kontrola w zakresie pełnienia służby patrolowej, obchodowej i konwojowo-ochronnej;
 2. bieżące analizowanie stanu zagrożenia i efektów działań podejmowanych na rzecz poprawy  porządku i bezpieczeństwa publicznego z uwzględnieniem form i taktyki  pełnienia służby patrolowej, obchodowej i konwojowo-ochronnej na terenie powiatu;
 3. organizowanie współpracy z organami administracji publicznej, w tym organami samorządu terytorialnego, sądami,  szkołami, instytucjami i  organizacjami społecznymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa, przede wszystkim w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej;
 4. organizowanie, wykonywanie, nadzór i kontrola w zakresie pełnienia służby oraz zapewnienie właściwych warunków pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych;
 5. organizowanie, nadzór i kontrola w zakresie utrzymania i wykorzystania psów służbowych;
 6. przygotowywanie i kierowanie do działań sił nieetatowych pododdziałów Policji oraz nieetatowych grup rozpoznania pirotechnicznego;
 7. prowadzenie i nadzorowanie postępowań w sprawach o wykroczenia, w tym postępowań mandatowych oraz zapewnienie właściwej realizacji funkcji oskarżyciela publicznego w tych sprawach;
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych według właściwości, w tym rejestrowanie broni pneumatycznej;
 9. organizowanie, realizowanie i koordynowanie oraz nadzorowanie działań zewnętrznych, w tym z udziałem podmiotów poza policyjnych, mających na celu ujawnianie, zapobieganie, przeciwdziałanie oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń;
 10. organizowanie i nadzorowanie służby dyżurnej, w tym nadzorowanie tej służby w jednostkach podległych;
 11. nadzorowanie przestrzegania zasad użytkowania i przechowywania służbowej broni palnej;
 12. planowanie, organizowanie i realizowanie zadań na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej w postaci katastrofy naturalnej, awarii technicznej, klęsk żywiołowych lub aktu terrorystycznego, a także konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu bezpieczeństwa państwa;
 13. tworzenie rezerw osobowych w zakresie wynikającym z zadań mobilizacyjno – obronnych;
 14. wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa higieny służby i pracy, medycyny pracy;
 15. ujawnianie skradzionych pojazdów i osób poszukiwanych;
 16. ujawnianie przestępstw pospolitych i gospodarczych, zatrzymywanie sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa;
 17. planowanie, koordynacja i organizowanie działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych imprez masowych i protestów społecznych;
 18. zapewnienie wysokiego poziomu obsługi interesantów i właściwych postaw policjantów w codziennej służbie, przejawiające się widocznością, profesjonalizmem
  i skutecznością;
 19. inspirowanie, tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego, placówkami oświatowymi, lokalnymi mediami oraz organizacjami
  i instytucjami porządkowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na:
  a) edukację mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej, w tym organizowanie prelekcji, szkoleń i egzaminów na karty rowerowe,
  b) zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym, a także tworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,
  c) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku na drogach;
 20. ujawnianie i eliminowanie uczestników ruchu drogowego dopuszczających się  przestępstw i wykroczeń oraz współdziałanie na obszarze powiatu z instytucjami, organizacjami społecznymi w zakresie lokalnej polityki na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez prowadzenie działań profilaktyczno – edukacyjnych, głównie wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
 21. podejmowanie działań w celu systematycznego zmniejszania poziomu ofiar śmiertelnych, w wypadkach drogowych, poprzez:
  1. eliminowanie nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego,
  2. poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu,
  3. dyscyplinowanie kierowców przekraczających dopuszczalne prędkości,
  4. prowadzenie wielokierunkowych działań, miedzy innymi „Trzeźwość”, „Prędkość”,  „Pieszy” i „Pasy”;
 22. realizowanie zadań z zakresu inżynierii ruchu drogowego, w tym:
  1. bieżące i okresowe oceny stanu dróg i ich oznakowania, pojawiających się zagrożeń i utrudnień w ruchu,
  2. typowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych i minimalizowanie występujących tam zagrożeń,
  3. współdziałanie z zarządzającymi drogami, w zakresie ich zimowego i letniego utrzymania,
  4. opiniowanie projektów organizacji ruchu i wykorzystywania dróg w sposób szczególny oraz kontrola faktycznej organizacji ruchu lub zabezpieczenia robót drogowych;
 23. realizowanie innych, licznych, specjalistycznych, ustawowych zadań Policji ruchu drogowego, jak:
  1. prowadzenie wymaganych rejestracji zdarzeń drogowych i ich sprawców
   w istniejących systemach informatycznych,
  2. szkolenie osób upoważnionych do kontroli ruchu drogowego,
  3. kierowanie na kontrolne badania lekarskie uczestników wypadków drogowych
   z ofiarami w ludziach lub badania psychotechniczne sprawców takich wypadków,
  4. pilotowanie pojazdów ponadgabarytowych, osób objętych specjalną ochroną, itp.,
  5. kontrolowanie przewożonych ładunków i stanu technicznego pojazdów,
  6.    prowadzenie kontroli drogowych w zakresie ustawy o transporcie drogowym oraz czasie pracy kierowców, prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych;
 24. wykonywanie zleconych kontroli i ocen funkcjonowania komórek organizacyjnych i jednostek powiatu suskiego w zakresie realizacji zadań na rzecz  bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 25. likwidowanie skutków zdarzeń drogowych (kolizje);
 26. czuwanie nad prawidłowym stosowaniem i dokumentowaniem badań stanu trzeźwości urządzeniami elektronicznymi, przez policjantów;
 27. przyjmowanie informacji od osób o tematyce zjawisk i czynów przestępczych oraz niezwłoczne ich przekazywanie, do komórek badających dane zjawiska. 

 

Do zakresu zadań Zespołu do spraw Kadr i Szkolenia należy:

 1. realizowanie decyzji Komendanta w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy oraz jednostek podległych;
 2. prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby (pracy) w Komendzie i jednostkach podległych;
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie dla Komendanta decyzji administracyjnych w I instancji, w sprawach wynikających ze stosunku służby (pracy) policjantów (pracowników) Komendy i jednostek podległych;
 4. prowadzenie spraw ze stosunku służbowego (pracy) innych niż wymienione w pkt 2 i 3, w tym prowadzenie akt osobowych policjantów (pracowników) Komendy i jednostek podległych;
 5. realizowanie, w porozumieniu z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych, naboru do szkół policyjnych w ramach limitów wyznaczanych przez szkoły;
 6. organizowanie – zgodnie z decyzjami Komendanta – doskonalenia zawodowego, wyszkolenia strzeleckiego i wychowania fizycznego w Komendzie i jednostkach podległych;
 7. wydawanie dokumentów służbowych policjantom i pracownikom oraz obsługiwanie systemu informatycznego „KADRA”;
 8. sporządzanie sprawozdań okresowych i doraźnych w sprawach wchodzących w zakres działania komórki;
 9. prowadzenie programu „PŁATNIK” oraz wydawanie stosownych dokumentów;
 10. prowadzenie dokumentacji związanej ze stażem oraz doskonaleniem zawodowym.


 

Do zakresu zadań Zespołu Finansów i Zaopatrzenia należy:

1. W zakresie finansów:

 1. udział w planowaniu wielkości limitu finansowego na dany rok budżetowy, analiza wykonania planu i czuwanie nad jego wykonaniem;
 2. realizacja w formie gotówkowej wydatków ujętych w ustalonej dla danej jednostki akredytywie budżetowej oraz ich rozliczanie w ustalonych comiesięcznych terminach w Wydziale Finansów KWP w Krakowie, w tym rozlicznie należności z tytułu dojazdu do służby, delegacji oraz na rzecz osób wzywanych, okazań, wyżywienia psów;
 3. sprawdzanie i podpisywanie pod względem merytorycznym, wynagrodzeń dla biegłych, należności za ekspertyzy, analizy, kosztów badań osób zatrzymanych;
 4. sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym dokumentów finansowych przedkładanych do wypłaty przez służby gospodarcze jednostki;
 5. prowadzenie ewidencji niezbędnej do rejestracji wypłat równoważnika z tytułu braku lokalu dla celów ustalenia czasu powstania obowiązku podatkowego i dalszej jego realizacji. W odniesieniu do umów-zleceń i powołań biegłych sporządzanie rocznych informacji o dochodach;
 6. prowadzenie gospodarki kasowej w jednostce, w tym między innymi:
  1. pobieranie gotówki z banku (z kasy KWP w Krakowie) niezbędnej do finansowego zabezpieczenia realizowanych wydatków,
  2. dokonywanie wypłat zatwierdzonych do realizacji dokumentów finansowych,
  3. przyjmowanie do kasy wpłat z tytułu mandatów karnych gotówkowych i ich odprowadzanie do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie poprzez dokonywanie bezpośrednich wpłat gotówkowych w kasie lub na rachunek bankowy w/wym. urzędu;
 7. prowadzenie ewidencji wynagrodzeń biegłych i tłumaczy do celów podatku dochodowego oraz sporządzanie PIT- 8B;
 8. dokonywanie zgodnie z przeznaczeniem, sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym i rozliczanie wydatków na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach funduszu celowego – Funduszu Wsparcia Policji;
 9. dokonywanie i sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym wydatków z dochodów własnych KWP w Krakowie;
 10. przyjmowanie od policjantów i pracowników wniosków o wypłaty świadczeń, ich kompletowanie i nadawanie im dalszego biegu celem ich rozpatrzenia i ostatecznego załatwienia;
 11. wykonywanie innych, zleconych przez Wydział Finansów KWP w Krakowie czynności w zakresie przygotowania i późniejszej realizacji dokumentów finansowych;
 12. przeprowadzanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych, pozostających w użytkowaniu jednostki.

2.  W zakresie eksploatacji sprzętu transportowego:

 1. prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzętu transportowego jednostki, w książce ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego;
 2. wystawianie i przechowywanie miesięcznych książek kontroli pracy sprzętu transportowego dla wszystkich pojazdów użytkowanych w jednostce;
 3. wystawianie i rozliczanie miesięcznych zleceń oraz sporządzanie list na wykonanie czynności obsługi codziennej pojazdów;
 4. dokumentowanie przebiegu pojazdów w książkach będących dowodem technicznym sprzętu transportowego;
 5. miesięczne rozliczanie pojazdów jednostki z wykonanego przebiegu i zużytego paliwa – przygotowywanie protokołów szkód w przypadku stwierdzenia przepałów;
 6. sporządzanie i przekazywanie do Wydziału Transportu KWP w Krakowie miesięcznych sprawozdań ze zużycia materiałów pędnych i smarów;
 7. prowadzenie książki ewidencji przychodów ilościowo-wartościowych materiałów pędnych i smarów;
 8. przygotowywanie do rozliczenia faktur za materiały pędne i smary zakupione na potrzeby jednostki;
 9. przygotowanie planu potrzeb i wydawanie zleceń na wykonanie przeglądów pojazdów;
 10. zlecanie resortowym oraz ogólnodostępnym stacjom obsługi, wykonania napraw i obsługi pojazdów jednostki;
 11. prowadzenie punktu obsługi technicznej zwanego dalej „POT”;
 12. wykonywanie w POT drobnych napraw oraz obsług sezonowych sprzętu transportowego jednostki;
 13. utrzymywanie magazynu drobnych części zamiennych i akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych;
 14. występowanie do komórki transportu jednostki nadrzędnej, w celu zaopatrzenia magazynu w niezbędne części i akcesoria;
 15. dokonywanie drobnych zakupów akcesoriów oraz zlecanie usług wynikających z sytuacji awaryjnych;
 16. prowadzenie gospodarki ogumieniem pojazdów jednostki – przechowywanie opon zimowych i letnich, zlecanie usług wulkanizacyjnych, występowanie do KWP w Krakowie z zapotrzebowaniem na opony;
 17. przygotowywanie do rozliczenia faktur za zakupione na potrzeby jednostki części zamienne, akcesoria oraz zlecone usługi naprawy sprzętu transportowego;
 18. przekazywanie do KWP w Krakowie informacji o wypadkach, kolizjach lub innych uszkodzeniach sprzętu transportowego, użytkowanego w jednostce;
 19. prowadzenie ewidencji zaistniałych wypadków i kolizji służbowego sprzętu transportowego w przeznaczonych do tego celu książkach;
 20. przygotowanie dokumentów i zgłaszanie szkód w zakładach ubezpieczeniowych;
 21. organizowanie oględzin pojazdów uszkodzonych (poza szkodami zgłoszonymi w firmach ubezpieczeniowych);
 22. sporządzanie i przesyłanie do KWP w Krakowie protokołów szkód;
 23. przygotowywanie danych umożliwiających dokonywanie opłat za emisję zanieczyszczeń środowiska;
 24. wydawanie zaświadczeń do prowadzenia służbowego sprzętu transportowego dla policjantów i pracowników jednostki. Prowadzenie ewidencji wydanych dokumentów;
 25. uczestnictwo w przygotowywaniu specyfikacji przetargowej związanej z udzielaniem zamówień na dostawy paliw oraz holowanie i parkowanie pojazdów zabezpieczonych przez Policję.

3. W zakresie obsługi technicznej i eksploatacji obiektów:

 1. uczestniczenie w przygotowaniu, zawieraniu i nadzór nad realizacją umów na dostawy i usługi w zakresie:
  1. dostaw energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej,
  2. dostaw wody i odprowadzenia ścieków,
  3. wywozu nieczystości stałych i płynnych,
  4. usług kominiarskich,
  5. innych usług specjalistycznych, wymaganych dla właściwej eksploatacji obiektów, w tym m.in. obsługi wymiennikowni, przeglądów i napraw kotłów grzewczych itp.;

2) prowadzenie bieżących robót konserwacyjno-naprawczych i eksploatacyjnych zapewniających pełną sprawność użytkową, w tym m.in.:

 1. wykonywanie przeglądów, badań,  konserwacji, napraw instalacji i urządzeń,
  w tym: elektrycznych, odgromowych, gazowych, grzewczych, wodnych,
 2. wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw oraz prowadzenie eksploatacji agregatów prądotwórczych, prowadzenie książek eksploatacji zespołów prądotwórczych i rozliczanie zużytego paliwa,
 3. udział w okresowych przeglądach i kontrolach stanu technicznego budynków,
 4. użytkowanie obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym,
 5. zlecanie, w porozumieniu z KWP w Krakowie, usług w zakresie bieżących napraw;

3)  prowadzenie książek obiektów budowlanych;

 

4)  udział w opracowaniu planów remontów eksploatacyjnych obiektów i w ich realizacji;

5)  udział w opracowaniu planów inwestycyjnych i w ich realizacji;
6) realizacja i nadzór nad zadaniami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy;
7) zabezpieczenie materiałowe dla prowadzenia bieżącej eksploatacji obiektów, w tym zakup drobnych materiałów do konserwacji i środków czystości dla podległych służb
eksploatacyjno – gospodarczych; 
8) prowadzenie ewidencji i dokumentacji rozliczeniowej zakupionych przez jednostkę i  przejętych  od KWP  w  Krakowie  materiałów  do  konserwacji,  narzędzi,  środków czystości itp.;
9) prowadzenie ewidencji pomocniczych, w tym m.in.: środków trwałych, gruntów, sprzętu i narzędzi w użytkowaniu, agregatów prądotwórczych, kojców;

10) zabezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego i utrzymanie go w pełnej sprawności;
11) prowadzenie ewidencji wydatków, obsługa i nadzór nad pracownikami służb eksploatacyjnych;
12) prowadzenie wykazu stanowisk pracy osób obsługujących urządzenia energetyczne i elektryczne; bieżąca weryfikacja ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniających do obsługi tych urządzeń, w odniesieniu do poszczególnych pracowników; kierowanie, w uzgodnieniu z KWP, podległych pracowników na odpowiednie egzaminy kwalifikacyjne;
13) udział w przygotowaniu projektów umów najmu, dzierżawy, użyczenia – zawieranych na podległym terenie oraz negocjowanie ich warunków, propozycji płatności;
14) sporządzanie kalkulacji stawek do umów (w zależności od zmian cen) i uaktualnianie stawek czynszu;
15) udział w sporządzaniu protokołów przekazania lub przejęcia pomieszczeń udostępnianych na terenie jednostki;
16) przygotowywanie deklaracji podatkowych (podatek od nieruchomości) na dany rok kalendarzowy.

 

4. W zakresie gospodarki materiałowo – technicznej:

 1. planowanie potrzeb w zakresie sprzętu i materiałów techniki specjalnej i biurowej;
 2. dystrybucja sprzętu i materiałów w poszczególnych branżach, otrzymanych z KWP w Krakowie;
 3. planowanie potrzeb w zakresie druków i formularzy policyjnych pochodzących z zaopatrzenia centralnego i wykonywanych w pracowni poligraficznej KWP w Krakowie oraz druków ogólnego przeznaczenia;
 4. planowanie potrzeb w zakresie materiałów kancelaryjno – biurowych;
 5. zgłaszanie potrzeb rzeczowo-finansowych z zakresu gospodarki materiałowo – technicznej różnych branż;
 6. prowadzenie ewidencji pomocniczej wszystkich składników majątkowych pozostających w użytkowaniu Komendy w zakresie gospodarki materiałowo – technicznej;
 7. prowadzenie rozpoznania cenowo – rynkowego oraz realizacja zadań w zakresie usług, napraw oraz zakupów sprzętu i materiałów w porozumieniu z merytorycznymi pracownikami Wydziału GMT KWP w Krakowie;
 8. prowadzenie dokumentacji przychodowo – rozchodowej napojów chłodzących, przysługujących policjantom i pracownikom Policji w okresie letnim;
 9. sporządzanie wykazów policjantów i pracowników cywilnych, uprawnionych do otrzymywania wyposażenia specjalnego i środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz ich dystrybucja na podstawie sporządzonych rozdzielników;
 10. sporządzanie imiennych wykazów policjantów, którym przysługuje równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w naturze, w okresie zimowym;
 11. naliczanie i  wypłata  równoważnika pieniężnego na wyżywienie psów służbowych;
 12. wykonywanie zadań związanych z realizacją usług weterynaryjnych w zakresie leczenia psów służbowych;
 13. bieżący nadzór nad mieniem i odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątkowe;
 14. składanie pisemnych zapotrzebowań w zakresie sprzętu i materiałów w poszczególnych branżach;
 15. dokonywanie doraźnych zakupów materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego wyposażenia;
 16. prowadzenie ewidencji sprzętu w odpowiednich rejestrach;
 17. prowadzenie postępowań szkodowych;
 18. udział w inwentaryzacji składników majątku Komendy;
 19. udział w likwidacji składników majątku Komendy.

5. W zakresie działalności socjalno – mieszkaniowej:

 1. wydawanie decyzji w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater będących w dyspozycji Komendanta;
 2. wydawanie decyzji przyznających i odmawiających uprawnienia do równoważnika za brak i za remont lokalu mieszkalnego, cofanie uprawnień, wydawanie decyzji w sprawach przyznania i odmowy przyznania pomocy finansowej, zwrotu równoważników i pomocy finansowej, prowadzenie innych postępowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w oparciu o przepisy kpa - w I instancji - dla policjantów, emerytów i rencistów policyjnych;
 3. inne sprawy z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym:
  a) prowadzenie ewidencji potrzeb mieszkaniowych funkcjonariuszy, emerytów i rencistów policyjnych,
  b) prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Komendanta,
  c) prowadzenie ewidencji kart mieszkaniowych GL-34 policjantów, emerytów i rencistów policyjnych,
  d) aktualizacja kart mieszkaniowych GL-34 oraz kart mieszkań pozostających w dyspozycji Komendanta,
  e) sporządzanie rozdzielników mieszkaniowych,
  f) przygotowywanie danych dla potrzeb planowania środków finansowych i sprawozdawczości,
  g) wydawanie zgody na wykup lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Komendanta, zgodnie z przyjętymi procedurami i sprawozdawczość w tym zakresie;
 4. wypłata świadczeń wynikających z punktu 2 dla policjantów, emerytów i rencistów policyjnych w oparciu o sporządzone w jednostce listy należności i zatwierdzone przez kierownika jednostki, a zweryfikowane przez KWP;
 5. realizowanie i prowadzenie ewidencji dopłat do wczasów dla policjantów;
 6. realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników cywilnych w porozumieniu z KWP i w oparciu o regulamin z.f.ś.s. zatwierdzony przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 7. przyjmowanie i wstępna weryfikacja wniosków emerytów i rencistów policyjnych, o świadczenie socjalne z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji.

 

Do zakresu zadań Zespołu Łączności i Informatyki należy:

 1. koordynacja procesów wdrażania technik teleinformatycznych w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach podległych;
 2. realizowanie zadań w zakresie napraw i konserwacji sprzętu teleinformatycznego;
 3. utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury teleinformatycznej w Komendzie i jednostkach podległych, realizowanie zadań wynikających z zasad bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
 4. wykonywanie czynności administracyjnych, związanych z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Komendzie i jednostkach podległych;
 5. szkolenie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (w tym KSC) Komendy oraz podległych jednostek, w zakresie obsługi sprzętu teleinformatycznego, obsługi systemów informatycznych i aplikacji oraz weryfikacja nabytych umiejętności przed uzyskaniem przez nich stosownych uprawnień, współpraca w tym zakresie z Wydziałem Wywiadu Kryminalnego KWP w Krakowie;
 6. planowanie kosztów utrzymania systemów i urządzeń teleinformatycznych oraz niezbędnych inwestycji i zakupu nowego sprzętu;
 7. wykonywanie zadań wynikających z przepisów bhp i p.poż.;
 8. realizowanie zadań mobilizacyjno – obronnych w zakresie teleinformatyki;
 9. realizowanie zadań wynikających z przepisów w sprawie metod i form gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji, uzyskanych w toku realizacji zadań; współpraca w tym zakresie z  Wydziałem Wywiadu Kryminalnego KWP w Krakowie;
 10. administracja komputerowymi stanowiskami dostępowymi, urządzeniami MTN, MTP w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach podległych, administracja kartami SIM i EKD w obrębie Komendy oraz jednostkach podległych;
 11. nadzorowanie i kontrolowanie eksploatacji powiatowego węzła łączności wraz z centralami, do poziomu komisariatów Policji;
 12. pełnienie funkcji Administratora Lokalnego dla stanowisk z systemem PSRO/PSI, Administratora Technicznego dla stanowisk z systemem KCIK, użytkowanych w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach podległych;
 13. realizowanie zadań w zakresie napraw i konserwacji sprzętu łączności radiowej i przewodowej;
 14. utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury łączności radiowej i przewodowej w Komendzie i jednostkach podległych;
 15. utrzymywanie sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności węzła  powiatowego;
 16. wykonywanie montaży i demontaży środków łączności i informatyki w pojazdach służbowych;
 17. nadzór nad prowadzonym szyfrowaniem i kodowaniem wiadomości przekazywanych za pomocą technicznych środków łączności z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony systemów oraz środków szyfrowych;
 18. planowanie kosztów utrzymania systemów i urządzeń łączności radiowej i przewodowej, opłat za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne oraz niezbędnych inwestycji i zakupu nowego sprzętu;
 19. utrzymywanie i obsługa sieci kablowej oraz abonenckich systemów łączności;
 20. realizowanie zadań wynikających z zasad bezpieczeństwa systemów łączności;
 21. prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu i materiałów łączności radiowej i przewodowej w Komendzie i podległych jednostkach;
 22. bieżąca konserwacja sprzętu zasilającego, pozyskanego z funduszy unijnych;
 23. współpraca w powyższym zakresie (pkt 1-22) z Wydziałem Łączności i Informatyki KWP w Krakowie.


 

Do zakresu zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Komendzie i jednostkach podległych, w tym ich ochrony fizycznej;
 2. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 3. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz danych osobowych w Komendzie i jednostkach podległych;
 4. przeprowadzanie postępowań sprawdzających (zwykłych, poszerzonych, specjalnych) oraz ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa, a także szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych dla policjantów i pracowników cywilnych dopuszczonych do pracy lub służby;
 5. prowadzenie postępowań kontrolnych wobec pracowników Komendy oraz jednostek podległych;
 6. prowadzanie szkoleń w jednostce w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 7. nadzorowanie inwentaryzacji dokumentów niejawnych;
 8. nadzorowanie działalności kancelarii tajnej Komendy oraz punktów kancelaryjnych, w tym działalności archiwalnej;
 9. przeprowadzanie kontroli dotyczących przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 10. uczestniczenie w działaniach zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia tajemnicy państwowej i służbowej;
 11. opracowywanie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach w Komendzie i jednostkach jej podległych, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
 12. opracowywanie i nadzorowanie realizacji „planu ochrony informacji niejawnych”;
 13. opracowywanie „planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego”;
 14. opracowywanie „szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”” w Komendzie i jednostkach jej podległych;
 15. sporządzanie sprawozdań z działalności pionu ochrony jednostki;
 16. koordynowanie działań dotyczących udostępniania niejawnych materiałów  upoważnionym podmiotom;
 17. współpracowanie ze służbami ochrony państwa oraz innymi „służbami  współdziałającymi” w zakresie przewidzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych;
 18. prowadzenie czynności sprawdzająco – wyjaśniających w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji podległych Komendantowi;
 19.  udział w przyjmowaniu osób w sprawach skarg i wniosków, udzielanie informacji i wyjaśnień w tym zakresie, prowadzenie rejestrów przyjęć interesantów zgłaszających się do Komendanta oraz ewidencji skarg, wniosków i listów, a także organizowanie, koordynowanie i przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w sprawach skarg i wniosków;
 20. prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi, dyscyplinarnymi, administracyjnymi i skargowymi, w sprawach dotyczących policjantów Komendy i podległych jednostek organizacyjnych;
 21. prowadzenie ewidencji postępowań dyscyplinarnych i czynności wyjaśniających oraz prowadzenie tych postępowań – czynności, na polecenie Komendanta;
 22. przygotowywanie decyzji – postanowień Komendanta w ramach prowadzonej polityki dyscyplinarnej;
 23. przygotowywanie analiz i informacji dotyczących stanu dyscypliny w Komendzie i podległych jednostkach.

 

Do zakresu zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo – Informacyjnych należy:

 1. wykonywanie działalności informacyjno – prasowej;
 2. realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej;
 3. współpracowanie z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 4. współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;
 5. tworzenie, współtworzenie i współuczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej;
 6. współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby właściwej komendy wojewódzkiej Policji i innych jednostek organizacyjnych Policji;
 7. koordynowanie realizacji zadań komórek do spraw nieletnich, a zwłaszcza:
  1. bieżąca współpraca z sądami rodzinnymi, placówkami i instytucjami ustawowo lub statutowo powołanymi do zajmowania się problematyką nieletnich oraz samorządami lokalnymi,
  2. udział w budowaniu lokalnych systemów przeciwdziałania demoralizacji, przestępczości i patologii społecznej wśród nieletnich,
  3. prowadzenie kart nieletnich,
  4. prowadzenie czynności profilaktycznych podjętych w sprawach nieletnich,
  5. pisemne powiadomienia rodziców lub opiekunów nieletniego o ujawnionym pobycie poza miejscem zamieszkania w porze nocnej i okolicznościach legitymowania nieletniego przez Policję,
  6. sporządzanie sprawozdań ujmujących wyniki i rodzaj działań podjętych wobec nieletnich;
 8. koordynowanie działań prewencyjnych w powiecie, ukierunkowanych na narkomanię i przemoc wśród nieletnich;
 9. wnioskowanie do uprawnionych podmiotów, w sprawach problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i innych uzależnień oraz sporządzanie sprawozdań z wymienionych zagadnień;
 10. koordynowanie i nadzorowanie w powiecie realizacji zadań dotyczącej przemocy w rodzinie, w ramach procedury „Niebieska Karta”.


 

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 18.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Gąsiorek-Rezler
Osoba udostępniająca informację:
Anna Gąsiorek-Rezler Jednoosobowe Stanowisko do spraw Informacyjno-Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Anna Gąsiorek-Rezler
do góry