Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

W skład Komendy Powiatowej  Policji w Suchej Beskidzkiej wchodzą:
1) Kierownictwo:
a)     Komendant Powiatowy Policji, nadzorujący służbę kryminalną i wspomagającą,
b)     I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, nadzorujący służbę prewencyjną, rewir dzielnicowych

 
2) Wydział Kryminalny,
      a) Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy 
      b) Zespół Dochodzeniowo-Śledczy
      c) Zespół Techniki Kryminalistycznej

      d) Zespół do walki z Korupcją i Przedstępczością Gospodarczą
      e) Jednoosobowe Stanowisko do walki z Przestępczością narkotykową

3) Wydział Prewencji;
      a) Zespół do spraw Wykroczeń
      b) Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne
      c) Zespół Dyżurnych
      d)
Jednoosobowe Stanowisko Przewodników Psów Służbowych
      

4) Wydział Ruchu Drogowego;

5) Rewir Dzielnicowych;    

6) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
7) Zespół do spraw Kadr i Szkolenia;
8) Zespół Finansów i Zaopatrzenia;
9) Zespół do spraw Łączności i Informatyki;
10) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
11) 
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prezydialnych;
12) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;


Jednostki podległe:

Komisariat Policji w Jordanowie

a) Kierownictwo
b) Zespół Kryminalny
c) Zespół Dyżurnych
d) Zespół Dzielnicowych
e) Zespół Patrolowo-Interwencyjny
f) Zespół ds. Administracyjno-Gospodarczych
g) Jednoosobowe Stanowisko ds. Wykroczeń

Komisariat Policji w Makowie Podhalańskim

a) Kierownictwo
b) Zespół Kryminalny
c) Zespół Dyżurnych
d) Zespół Dzielnicowych
e) Zespół Patrolowo-Interwencyjny

f) Zespół ds. Administracyjno-Gospodarczych
​g) Jednoosobowe Stanowisko ds. Wykroczeń

 

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy w szczególności:

1.  W zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych:

  1. zwalczanie przestępczości pospolitej oraz ograniczanie zjawisk kryminogennych poprzez ich rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne;
  2. prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, w tym o:
    a) zabójstwa, napady na osoby lub obiekty, w tym z użyciem broni palnej, wymuszenia rozbójnicze, uprowadzenia, podpalenia,
    b) przestępstwa o podłożu seksualnym,
    c) pedofilię oraz pornografię internetową z udziałem nieletnich,
    d) handel ludźmi i prostytucję,
    e) przestępstwa przeciwko mieniu, w tym głównie kradzieże mienia i kradzieże z włamaniem,
    f) fałszerstwa i kolportaż krajowych i zagranicznych środków płatniczych, papierów wartościowych i dokumentów,
    g) oszustwa kryminalne,
    h) terroryzm kryminalny,
    i)   przestępstwa przeciwko dobrom kultury narodowej;
  3. prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, prowadzenie poszukiwań osób zaginionych, prowadzenie czynności identyfikacyjnych w stosunku do nn osób i nn zwłok;
  4. prowadzenie i organizacja rozpoznania operacyjnego w zakresie:
    a) podkultur młodzieżowych, w szczególności pseudokibiców, których działalność stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia,
    b) osób, grup i środowisk przestępczych, których zachowanie wskazuje na prowadzenie działalności przestępczej,
    c)  zagrożenia ze strony cudzoziemców wchodzących w struktury przestępcze lub dokonujących przestępstw;
  5. analizowanie dynamiki, struktury i tendencji w kształtowaniu się przestępczości kryminalnej w celu wypracowania i wdrożenia skutecznych metod zapobiegania i ujawniania przestępstw i ścigania ich sprawców;
  6. sprawowanie nadzoru nad pracą operacyjną realizowaną przez Jednostki podległe;
  7. koordynacja przedsięwzięć na szczeblu Jednostek podległych jak również bieżąca współpraca z jednostkami ościennymi w zakresie dotyczącym realizowanych zadań;
  8. udzielanie pomocy przy realizacji spraw operacyjnych Jednostkom podległym, jak również w obsłudze miejsc poważniejszych zdarzeń kryminalnych;
  9. wdrażanie do realizacji nowych przepisów organizacyjno-prawnych dotyczących pracy operacyjnej i czuwanie nad właściwą ich realizacją;
  10. współpraca w zakresie rozpoznawania i wykrywania przestępstw z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, innymi jednostkami Policji na terenie kraju,  z Centralnym Biurem Śledczym Policji, policjami innych państw w ramach międzynarodowej współpracy policyjnej;
  11. współpraca w zakresie rozpoznawania i wykrywania przestępstw z innymi organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi;
  12. wnioskowanie i opiniowanie zmian legislacyjnych dotyczących problematyki pozostającej w zakresie działania służby kryminalnej.

2.  W zakresie walki z przestępczością narkotykową:

  1. zwalczanie przestępczości pospolitej oraz ograniczenie zjawisk kryminogennych poprzez ich rozpoznanie, zapobieganie, wykrywanie i ściganie, w tym szczególnie narkomanii i związanej z nią przestępczości narkotykowej produkcji i obrotu narkotykami oraz innymi środkami odurzającymi;
  2. prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w prowadzonych postepowaniach przygotowawczych dotyczących narkomanii i związanej z nią przestępczości narkotykowej produkcji i obrotu narkotykami oraz innymi środkami odurzającymi.

3.  W zakresie czynności dochodzeniowo-śledczych:

  1. prowadzenie postępowań przygotowawczych i sprawdzających oraz wykonywanie czynności zleconych przez prokuratury i sądy w zakresie postepowania karnego;
  2. procesowo- kryminalistyczna obsługa miejsc zdarzeń będących w zainteresowaniu Policji na obszarze działania Komendy;
  3. prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz realizowanie nadzoru służbowego nad zabezpieczonymi przedmiotami, śladami kryminalistycznymi i dowodami rzeczowymi;
  4. przyjmowanie do prowadzenia od Jednostek podległych postepowań  przygotowawczych o dużej złożoności bądź znacznym ciężarze gatunkowym oraz tych których obowiązek przejęcia wynika z odrębnych wytycznych kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
  5. realizacja zadań zleconych przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie oraz współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji w zakresie wykonywania czynności zleconych;
  6. bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie poprawy organizacji pracy;
  7. koordynowanie pracy komórek dochodzeniowo- śledczych Jednostek podległych oraz udzielanie im merytorycznego wsparcia;
  8. dokonywanie ocen i analiz pracy komórek dochodzeniowo- śledczych w Jednostkach podległych;
  9. informowanie komórek organizacyjnych Komendy oraz Jednostek podległych o zmianach w obowiązujących przepisach procedury karnej oraz podejmowanie działań mających na celu usuwanie występujących problemów interpretacyjnych;
  10. prowadzenie określonych przepisami rejestrów związanych z pracą dochodzeniowo- śledczą oraz nadzór nad prawidłową rejestracją statystyczną i kryminalną w Komendzie;
  11. realizowanie zadań związanych z systemem elektronicznej sprawozdawczości w Policji - SESPOL;
  12. inicjowanie w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego szkolenia zawodowego policjantów oraz udział w procesie dydaktycznym;
  13. prowadzenie czynności wyjaśniających i postepowań dyscyplinarnych przez policjantów wyznaczonych na rzeczników dyscyplinarnych;
  14. określenie praktycznych reguł postepowania policjantów w procesie wykrywczym;
  15. sprawowanie zwierzchniego ogólnego nadzoru służbowego nad całością czynności procesowych wykonywanych w Jednostkach podległych oraz zwierzchniego nadzoru szczególnego nad poszczególnymi postepowaniami;
  16. współdziałanie przy wykonywaniu zadań z organami ochrony prawnej, administracji publicznej, organizacjami społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej w ujawnianiu przestępstw i ściganiu ich sprawców oraz w zakresie zapobiegania przestępczości;
  17. dokonywanie rejestracji postepowań przygotowawczych w Krajowym Systemie Informacji Policji oraz innych rejestracjach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
  18. ustalanie składników majątkowych osób podejrzanych w prowadzonych postepowaniach przygotowawczych celem ich ewentualnego zabezpieczenia na poczet grożących kar.

4. W zakresie walki z korupcją i przestępczością gospodarczą:

  1. rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej, korupcyjnej oraz ściganie sprawców tych przestępstw;
  2. prowadzenie postępowań przygotowawczych, sprawdzających z zakresu przestępstw gospodarczych oraz korupcyjnych zgodnie z przyjętym katalogiem przestępstw;
  3. współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w ramach prowadzonych śledztw i dochodzeń w sprawach o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne;
  4. obejmowanie nadzorem spraw o znacznym ciężarze gatunkowym lub skomplikowanym charakterze prowadzonych przez Jednostki podległe w zakresie ujawniania mienia sprawców przestępstw, oraz odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa;
  5. prowadzenie wszelkiego rodzaju form pracy operacyjnej w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej a także wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej;
  6. dokonywanie analiz i ocen poziomu pracy operacyjnej wydziału oraz Jednostek podległych;
  7. analizowanie stanu zagrożenia przestępczością gospodarczą i korupcyjną na terenie powiatu suskiego, jej specyfiki, określanie obszarów występowania oraz opracowywanie na tej podstawie kierunków działań wykrywczych;
  8. utrzymywanie współpracy w zakresie ujawniania przestępstw i ścigania ich sprawców   z organami Krajowej Administracji Skarbowej, działających w obszarze zainteresowania pionu do walki z przestępczością gospodarczą;
  9. realizowanie poleceń, wytycznych oraz kierunków działania nakreślonych przez Komendę Główną Policji i Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie;
  10. współdziałanie z innymi komórkami pionu kryminalnego i prewencji Komendy w zakresie ujawniania przestępstw o charakterze gospodarczym i korupcyjnym poprzez określenie kierunków zainteresowania, wymianę informacji, prowadzenie wspólnych działań wykrywczych;
  11. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie profilaktyki przestępczości gospodarczej i korupcyjnej.

5.  W zakresie techniki kryminalistycznej:

  1. zwalczanie przestępczości metodami i środkami techniki kryminalistycznej w oparciu    o najnowsze osiągnięcia nauki i techniki poprzez:
    a) ujawnianie i zabezpieczanie oraz dokumentowanie śladów kryminalistycznych i rzeczowych środków dowodowych, występujących na miejscach zdarzeń zgodnie z przyjętymi zasadami, normami i wymogami technicznymi i prawnymi,
    b) pobieranie i zabezpieczanie materiału porównawczego do badań kryminalistycznych w sposób zgodny z normami prawnymi i technicznymi,
    c) sporządzanie dokumentacji techniczno – poglądowych tj. fotograficznych, graficznych i filmowych,
    d) popularyzacja i upowszechnianie naukowych i technicznych metod zwalczania i zapobiegania przestępczości w zakresie techniki kryminalistycznej;
  2. sprawdzanie i klasyfikacja śladów i dowodów rzeczowych oraz pomoc przy opracowywaniu pytań kierowanych do biegłych, ekspertów, specjalistów;
  3. dokonywanie oględzin zewnętrznych osób i rzeczy w celu ujawnienia i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych;
  4. wykonywanie reprodukcji dokumentów, dokumentacji fotograficznej i filmowej, dowodów rzeczowych oraz fotografii sygnalitycznej i rejestracyjnej, osób i zwłok ludzkich oraz przedmiotów;
  5. współdziałanie ze służbami policyjnymi i innymi służbami do tego powołanymi w oględzinach i innych czynnościach  prawnych dotyczących przestępstw, katastrof i innych zdarzeń;
  6. utrzymywanie ciągłej sprawności powierzonego sprzętu techniki kryminalistycznej oraz bieżąca jego konserwacja, a w przypadku awarii natychmiastowe informowanie przełożonego;
  7. prowadzenie niezależnie od ogólnie obowiązującej dokumentacji kancelaryjnej dokumentacji z zakresu techniki kryminalistycznej;
  8. prowadzenie stałej współpracy z Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
  9. systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez samokształcenie, aktywny udział w specjalistycznych kursach, szkoleniach i warsztatach, bieżące studiowanie literatury kryminalistycznej oraz doskonalenie posiadanych umiejętności;
  10. prowadzenie w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego szkolenia policjantów Komendy i Jednostek podległych z zakresu techniki kryminalistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prowadzenia oględzin, posługiwania się przydzielonym sprzętem i środkami techniczno-kryminalistycznymi oraz optymalnego wykorzystania zabezpieczonych śladów.

 

§          Do zadań Wydziału Prewencji należy w szczególności:

  1. tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na:

a) zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze powiatu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych,

     b)  zwalczanie przestępczości,

c)  ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

d) zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,

e)  organizowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności patrolowych, interwencyjnych oraz ochronnych,

f)  edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze powiatu,

g)  kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;

      2. organizowanie, wykonanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie pełnienia służby przez policjantów służby prewencyjnej

      3. organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie i ocenianie funkcjonowania komórek prewencyjnych w Jednostkach podległych;

      4. planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego
          podczas organizowanych zgromadzeń publicznych i protestów społecznych oraz w związku z odbywaniem się imprez masowych;

      5. organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie na
          obszarze powiatu w tym zakresie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, inicjowanie lokalnej
          polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;

      6. ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej oraz na wodach i terenach przywodnych;

      7. zapewnienie właściwych warunków pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;

      8. realizowanie doprowadzeń osób oraz współdziałanie w tym zakresie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie oraz Jednostkami
          podległymi;

      9. współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej, a
          także współdziałanie w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi oraz
          mediami;

    10. analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością,  ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk
          patologicznych dotyczących dzieci i młodzieży;

    11. planowanie i organizacja działań własnych oraz koordynacja działań Jednostek podległych w warunkach katastrof naturalnych i awarii
          technicznych, a także przygotowania do wykonywania zadań w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych oraz
          bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu bezpieczeństwa państwa;

    12. planowanie, organizowanie i wykonywanie działań o charakterze mobilizacyjno-obronnym, w tym opracowywanie i systematyczne
          aktualizowanie planów kryzysowych i obronnych Komendanta;

    13. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawach oraz rejestracja broni pneumatycznej.

 

      Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy w szczególności:

  1. opracowywanie optymalnych metod, form i taktyki kontroli ruchu drogowego na terenie obsługiwanym przez Komendę, oraz ich praktyczne wdrażanie i realizacja zapewniająca odpowiednią do zagrożeń intensywność nadzoru ruchu drogowego w miejscach i czasie wynikającym z analizy zdarzeń i zjawisk. Wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych przez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie;
  2. planowanie, organizowanie i wykonywanie, oraz kontrola działań w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń w ruchu drogowym, współdziałanie na obszarze powiatu z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w tym zakresie;
  3. realizowanie zadań związanych z likwidacją zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym  śladów i dowodów, oraz czynności w sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym;
  4. prowadzenie rejestracji statystycznej, w tym rejestracji zdarzeń drogowych oraz analizy wypadków i kolizji drogowych. Opracowywanie na tej podstawie analiz ogólnych i zagadnieniowych dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
  5. analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, określenie tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;
  6. edukacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;
  7. opracowywanie i wdrażanie programów prewencyjnych dotyczących kształtowania właściwego klimatu wobec osób naruszających przepisy i zaniedbań podmiotów odpowiedzialnych za właściwe utrzymanie dróg;
  8. wykonywanie eskort osób objętych szczególną ochroną;
  9. realizacja działań wzmożonych w tym krajowych oraz działań własnych;
  10. planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na drogach podczas organizowanych uroczystości religijnych i państwowych, imprez  masowych, i innego wykorzystywania dróg w sposób szczególny;
  11.  opiniowanie projektów organizacji ruchu oraz planów zabezpieczenia imprez i uroczystości;
  12.  współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej a także współdziałanie w zakresie  profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji publicznej,  organizacjami społecznymi oraz mediami;
  13.  czuwanie nad prawidłowym stosowaniem i dokumentowaniem badań trzeźwości urządzeniami elektronicznymi przez policjantów Komendy oraz stosownymi badaniami przy użyciu narkotestów;
  14. planowanie i organizacja działań własnych oraz koordynacja działań innych komórek Komendy i Jednostek podległych na rzecz porządku i bezpieczeństwa na drogach w  warunkach katastrof i awarii technicznych.”.

 

     Do zakresu zadań Rewiru Dzielnicowych należy w szczególności:

  1. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania;
  2. prowadzenie rozpoznania przydzielonych rejonów pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego i współpraca w tym zakresie z osobami, które z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
  3. prowadzenie działań profilaktycznych wobec nieletnich zagrożonych demoralizacją oraz sprawców czynów karalnych;
  4. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  5. realizowanie zadań z zakresu ujawniania i zwalczania zjawisk patologii społecznej oraz ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
  6. kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego;
  7. dokonywanie bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa w przydzielonych rejonach wykorzystując informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby dyslokacji służby;
  8. przygotowywanie planu działania priorytetowego na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analiz zagrożenia w rejonie;
  9. realizowanie zadań związanych z obsługą systemów elektronicznej rejestracji czynności oraz sprawozdawczości w Policji – SESPOL, SWOP, SWD”.

 

Do zadań realizowanych na Jednoosobowym Stanowisku do spraw Prasowo- Informacyjnych należy w szczególności:

  1. informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta, przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy oraz Jednostki podległe, również poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych;
  2. redagowanie strony internetowej Komendy oraz przygotowywanie bieżących informacji do Biuletynu Informacji Publicznej;
  3. udzielanie ogólnopolskim oraz zagranicznym środkom masowego przekazu informacji o problemach i zagadnieniach dotyczących funkcjonowania Policji na terenie miasta i powiatu przy czym zakres i forma udzielania takich informacji wymaga każdorazowo akceptacji Rzecznika Prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie;
  4. udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania prasowe, a także po uzgodnieniu z Rzecznikiem Prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której poddany jest Komendant, komórki organizacyjne Komendy oraz Jednostki podległe;
  5. koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Komendy oraz Jednostki podległe;
  6. współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie powiatu dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk kryminogennych, profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem, również poprzez współpracę z samorządami, organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa      i porządku publicznego, edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;
  7. współuczestniczenie w kształtowaniu rozwiązań usprawniających komunikację wewnętrzną w Komendzie;
  8. reagowanie i zapobieganie nieuzasadnionej krytyce pracy Komendy, zgodnie z zasadami prawa prasowego;
  9. kształtowanie i prezentowanie pozytywnego wizerunku Komendy w społeczeństwie;
  10. koordynowanie i udostępnianie informacji w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  11. administrowanie i wprowadzanie bieżących informacji do biuletynu Informacji Publicznej;
  12. współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i innych jednostek organizacyjnych Policji.

 

§       Do zadań Zespołu Kadr i Szkolenia należy w szczególności:

  1. realizowanie decyzji Komendanta w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy oraz Jednostek podległych;
  2. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie dla Komendanta decyzji administracyjnych w I instancji w sprawach wynikających ze stosunku służby (pracy) policjantów (pracowników) Komendy i Jednostek podległych;
  3. prowadzenie spraw ze stosunku służbowego (pracy) innych niż wymienione w pkt 2, w tym prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników Policji Komendy
    i Jednostek podległych;
  4. prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dotyczących kandydatów ubiegających się
    o przyjęcie do pracy w Komendzie i Jednostkach podległych;
  5. koordynowanie zgłaszanych potrzeb szkoleniowych oraz kierowanie, policjantów i pracowników Policji w porozumieniu z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych Komendy i Jednostek podległych na szkolenia/kursy w ramach wyznaczanych limitów;
  6. organizowanie i koordynowanie – zgodnie z decyzjami Komendanta – lokalnego doskonalenia zawodowego, wyszkolenia strzeleckiego i wychowania fizycznego w Komendzie i Jednostkach podległych;
  7. wydawanie dokumentów służbowych policjantom i pracownikom Komendy i Jednostek podległych oraz obsługiwanie systemów informatycznych, w tym: „SWOP”, „PŁATNIK”, „e-PFRON”, „Intradok”, „SESPol”, „e-Zwolnienia”;
  8. sporządzanie sprawozdań okresowych i doraźnych w sprawach wchodzących w zakres działania komórki;
  9. prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją zwolnień lekarskich policjantów i pracowników Komendy i Jednostek podległych;
  10. prowadzenie dokumentacji związanej ze stażem i przygotowaniem zawodowym.

 

        Do zadań Zespołu Finansów i Zaopatrzenia należy w szczególności:

1.  W zakresie finansów :

  1. przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja dokumentów finansowych w oparciu o „Instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych w KWP w Krakowie i jednostkach jej podległych”;
  2. sporządzanie dokumentów finansowych w tym miedzy innymi: rachunków, faktur, list wypłat dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy i pracowników Policji;
  3. planowanie, sporządzanie dokumentów finansowych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego Policji oraz ewidencja przyznanych należności;
  4. współuczestnictwo w przygotowywaniu porozumień, ich realizacji oraz rozliczeniu zgodnie z przeznaczeniem w ramach Funduszu Wsparcia Policji;
  5. prowadzenie gospodarki mandatowej;
  6. obsługa pieniężna wpłat i wypłat gotówkowych;
  7. prowadzenie postępowań w zakresie szkód dotyczących majątku jednostki;
  8. prowadzenie postępowań regresowych oraz dochodzenie należności orzeczonych prawomocnymi wyrokami sądowymi;
  9. udział w czynnościach inwentaryzacyjnych składników majątkowych będących w użytkowaniu jednostki;
  10. prowadzenie bieżącej ewidencji dokumentów finansowych;
  11. archiwizacja dokumentów finansowych pozostających w jednostce.

2.  W zakresie transportu:

  1. prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzętu transportowego Komendy w książce ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego oraz ewidencji sprzętu warsztatowego;
  2. wystawianie i przechowywanie miesięcznych książek kontroli pracy sprzętu transportowego dla wszystkich pojazdów użytkowanych w Komendzie;
  3. dokumentowanie przebiegu pojazdów w książkach będących dowodem technicznym sprzętu transportowego;
  4. miesięczne rozliczanie pojazdów Komendy z wykonanego przebiegu i zużytego paliwa – przygotowywanie protokołów szkód w przypadku stwierdzenia przepałów;
  5. sporządzanie i przekazywanie do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie miesięcznych sprawozdań ze zużycia materiałów pędnych i smarów;
  6. prowadzenie książki ewidencji przychodów ilościowo-wartościowych materiałów pędnych i smarów;
  7. opisywanie do rozliczenia załączników do faktur za materiały pędne i smary zakupione na potrzeby Komendy;
  8. przygotowanie planu potrzeb i wydawanie zleceń na wykonanie przeglądów pojazdów;
  9. zlecanie resortowym oraz ogólnodostępnym stacjom obsługi wykonania napraw i obsługi pojazdów Komendy w porozumieniu z Wydziałem Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
  10. prowadzenie punktu obsługi technicznej zwanego dalej „POT”;
  11. wykonywanie w POT drobnych napraw oraz obsług sezonowych sprzętu transportowego Komendy;
  12. utrzymywanie magazynu drobnych części zamiennych i akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych;
  13. występowanie do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w celu zaopatrzenia magazynu w niezbędne części i akcesoria;
  14. dokonywanie drobnych zakupów akcesoriów oraz zlecanie usług wynikających z sytuacji awaryjnych;
  15. prowadzenie gospodarki ogumieniem pojazdów Komendy – przechowywanie opon zimowych i letnich, zlecanie usług wulkanizacyjnych, występowanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z zapotrzebowaniem na opony;
  16. przygotowywanie do rozliczenia faktur za zakupione na potrzeby Komendy części zamienne, akcesoria oraz zlecone usługi naprawy sprzętu transportowego;
  17. przekazywanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie informacji o wypadkach, kolizjach lub innych uszkodzeniach sprzętu transportowego użytkowanego w Komendzie;
  18. prowadzenie ewidencji zaistniałych wypadków, kolizji i innego uszkodzenia służbowego sprzętu transportowego w przeznaczonych do tego celu książkach;
  19. przygotowanie dokumentów i zgłaszanie szkód w zakładach ubezpieczeniowych w porozumieniu z Wydziałem Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
  20. organizowanie oględzin pojazdów uszkodzonych (poza szkodami zgłoszonymi  w firmach ubezpieczeniowych) w porozumieniu z Wydziałem Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
  21. sporządzanie i przesyłanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie protokołów szkód;
  22. planowanie terminów badań i kierowanie na badania kierowców policjantów oraz pracowników Policji, a także wydawanie policjantom zezwoleń do kierowania uprzywilejowanym sprzętem transportowym. Prowadzenie ewidencji wydanych dokumentów.

3.  W zakresie obsługi technicznej i eksploatacyjnej obiektów:

  1. uczestniczenie w przygotowaniu i nadzór nad realizacją umów na dostawy i usługi, w tym:
    1. dostawy energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej,
    2. dostawy wody i odprowadzenia ścieków,
    3. wywozu nieczystości stałych i płynnych,
    4. usług kominiarskich,
    5. przeglądów elektrycznych, odgromowych, gazowych oraz innych usług specjalistycznych wymaganych dla właściwej eksploatacji obiektów, w tym także obsługi wymiennikowni, przeglądów i napraw kotłów grzewczych, klimatyzatorów oraz innych systemów znajdujących się w podległych obiektach;
  2. prowadzenie bieżących robót konserwacyjno-naprawczych i eksploatacyjnych zapewniających pełną sprawność użytkową, wykonywanych własnymi siłami, a także nadzór bezpośredni nad firmami wykonującymi roboty remontowo – budowlane w Komendzie oraz Jednostkach podległych;
  3. udział w okresowych przeglądach i kontrolach stanu technicznego budynków;
  4. użytkowanie budynków zgodnie z ich przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym;
  5. prowadzenie książek obiektów budowlanych;
  6. udział w opracowaniu planów remontów eksploatacyjnych obiektów i w ich realizacji;
  7. udział w opracowaniu planów inwestycyjnych i w ich realizacji;
  8. zabezpieczanie materiałowe dla prowadzenia bieżącej eksploatacji obiektów, w tym zakup w trybie awaryjnym drobnych materiałów do konserwacji i środków czystości  dla podległych służb eksploatacyjno – gospodarczych;
  9. prowadzenie ewidencji i dokumentacji rozliczeniowej zakupionych przez Komendę i przejętych od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie materiałów do konserwacji, narzędzi, środków czystości itp.;
  10. prowadzenie ewidencji pomocniczych, w tym m.in. środków trwałych, gruntów, sprzętu i narzędzi w użytkowaniu, agregatów prądotwórczych, kojców;
  11. sporządzenie zestawień kosztów eksploatacji obiektów;
  12. prowadzenie wykazu stanowisk pracy osób obsługujących urządzenia energetyczne i elektryczne, bieżąca weryfikacja ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniających do obsługi tych urządzeń w odniesieniu do poszczególnych pracowników oraz kierowanie, w uzgodnieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, podległych pracowników na odpowiednie egzaminy kwalifikacyjne;
  13. udział w przygotowaniu projektów umów najmu, dzierżawy, użyczenia – zawieranych na podległym terenie oraz negocjowanie warunków, propozycji płatności;
  14. udział w sporządzaniu protokołów przekazania lub przejęcia pomieszczeń udostępnianych na terenie Komendy;
  15. przygotowanie deklaracji podatkowych (podatek od nieruchomości) na dany rok kalendarzowy;
  16. przekazywanie informacji dotyczących decyzji o trwałym zarządzie nieruchomościami Skarbu Państwa i zmian związanych z opłatą za trwały zarząd.

4.  W zakresie gospodarki materiałowo – technicznej:

  1. planowanie potrzeb w zakresie sprzętu i materiałów techniki specjalnej oraz techniki biurowej;
  2. dystrybucja sprzętu i materiałów w poszczególnych branżach otrzymanych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
  3. prowadzenie ewidencji sprzętu w odpowiednich rejestrach;
  4. planowanie potrzeb w zakresie druków i formularzy policyjnych pochodzących z zaopatrzenia centralnego i wykonywanych w pracowni poligraficznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz druków ogólnego przeznaczenia;
  5. Planowanie potrzeb w zakresie materiałów kancelaryjno – biurowych;
  6. zgłaszanie potrzeb rzeczowo-finansowych z zakresu gospodarki materiałowo-technicznej różnych branż;
  7. prowadzenie ewidencji pomocniczej wszystkich składników majątkowych pozostających w użytkowaniu Komendy w zakresie gospodarki materiałowo-technicznej;
  8. prowadzenie rozpoznania cenowo-rynkowego oraz realizacja zadań w zakresie usług, napraw oraz zakupu sprzętu i materiałów w porozumieniu z merytorycznymi pracownikami Wydziału Gospodarki Materiałowo Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
  9. prowadzenie dokumentacji przychodowo – rozchodowej napojów chłodzących przysługujących policjantom i pracownikom w okresie letnim;
  10.  sporządzanie wykazów policjantów i pracowników Policji uprawnionych do otrzymywania wyposażenia specjalnego i środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz ich dystrybucja na podstawie sporządzonych rozdzielników;
  11. sporządzanie imiennych wykazów policjantów i pracowników Policji, którym przysługuje równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w naturze, w okresie zimowym;
  12. naliczanie równoważnika pieniężnego na wyżywienie psów służbowych;
  13.  składanie pisemnych zapotrzebowań w zakresie sprzętu i materiałów w poszczególnych branżach;
  14.  dokonywanie w trybie awaryjnym zakupów materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego wyposażenia;
  15.  bieżący nadzór nad mieniem i odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątkowe;
  16.  prowadzenie postępowań szkodowych w przedmiotowym zakresie;
  17.  udział osób uprawnionych w inwentaryzacji i likwidacji składników majątku Komendy.

5.  W zakresie działalności socjalno – mieszkaniowej:

  1. prowadzenie ewidencji wniosków niezbędnych do rozpatrzenia uprawnień do równoważników mieszkaniowych;
  2. wydawanie decyzji przyznających i odmawiających przyznania uprawnień do równoważnika za brak i za remont lokalu mieszkalnego, cofanie uprawnień, wydawanie decyzji w sprawach przyznania i odmowy przyznania pomocy finansowej, zwrotu równoważników i pomocy finansowej, prowadzenie innych postępowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w I instancji dla policjantów;
  3. prowadzenie innych spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym:

a)  ewidencja potrzeb mieszkaniowych funkcjonariuszy Policji,

b)  ewidencja kart mieszkaniowych GL-34 policjantów,

d) aktualizacja kart mieszkaniowych GL-34,

e)  przygotowanie danych dla potrzeb planowania środków finansowych i sprawozdawczości;

  1. przygotowywanie wykazów należności umożliwiających wypłatę dla policjantów świadczeń wynikających z pkt. 2;
  2. realizacja i prowadzenie ewidencji dopłat do wczasów dla policjantów oraz wypłat zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu;
  3. realizacja i obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników Policji w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie w oparciu o zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§       Do zadań Zespołu Łączności i Informatyki należy w szczególności:

  1. koordynacja procesu wdrażania technik teleinformatycznych w komórkach organizacyjnych Komendy i Jednostkach podległych;
  2. realizacja zadań w zakresie diagnozowania uszkodzeń i konserwacji sprzętu teleinformatycznego;
  3. utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury teleinformatycznej w Komendzie i Jednostkach podległych, realizowanie zadań wynikających z zasad bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
  4. realizowanie zadań wynikających z przepisów w sprawie metod i form gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji uzyskanych w toku realizacji zadań. Udostępnianie informacji uzyskiwanych z komórek organizacyjnych Komendy w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;
  5. wykonywanie określonych czynności administracyjnych, związanych z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Komendzie i Jednostkach podległych;
  6. realizowanie czynności w zakresie bezpieczeństwa pracy systemów przetwarzania danych, zgodnie z wytycznymi i poleceniami jednostek nadrzędnych;
  7. szkolenie w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Komendy i Jednostek podległych w zakresie obsługi sprzętu teleinformatycznego oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
  8. planowanie kosztów utrzymania systemów i urządzeń teleinformatycznych, oraz niezbędnych inwestycji i zakupu nowego sprzętu;
  9. współpraca z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji
    w Krakowie w zakresie realizacji ustawowych zadań Policji;
  10. wykonywanie zadań wynikających z przepisów BHP i p. poż.;
  11. zarządzanie siecią teleinformatyczną na terenie powiatu suskiego;
  12. nadzorowanie i kontrolowanie eksploatacji powiatowych węzłów łączności wraz z centralami do poziomu Komisariatów Policji;
  13. realizowanie zadań w zakresie napraw i konserwacji sprzętu łączności;
  14. utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury łączności w Komendzie i Jednostkach podległych;
  15. utrzymywanie sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności węzła powiatowego;
  16. planowanie kosztów utrzymania systemów i urządzeń łączności, rozmów telefonicznych oraz niezbędnych inwestycji i zakupów nowego sprzętu łączności;
  17. naliczanie i uzgadnianie tabel wyposażenia w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny dla Komendy i Jednostek podległych;
  18. utrzymywanie i obsługa sieci kablowej oraz abonenckich systemów łączności;
  19. prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów łączności i informatyki w Komendzie i Jednostkach podległych;
  20. realizowanie zadań mobilizacyjno-obronnych w zakresie łączności i informatyki;
  21. dokonywanie bieżącej konserwacji i drobnych napraw urządzeń łączności i informatyki.

 

     Do zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Komendzie i Jednostkach podległych,  w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
  2. prowadzenie zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających, w tym kontrolnych postępowań sprawdzających;
  3. uczestniczenie w zapewnieniu ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
  4. uczestniczenie w zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka w oparciu o wydane w tym zakresie przepisy;
  5. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie i Jednostkach podległych albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, w zakresie określonym przepisami;
  6. opracowywanie sprawozdań z działalności komórek organizacyjnych właściwych w sprawach ochrony informacji niejawnych w Komendzie i Jednostkach podległych;
  7. współpraca ze służbami i instytucjami uprawnionymi do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
  8. przeprowadzanie kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
  9. gromadzenie przepisów niejawnych, prowadzenie i aktualizowanie dziennika przepisów, a także udostępnianie i wydawanie przepisów z uwzględnieniem inwentaryzacji dokumentów niejawnych;
  10. przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, porządkowanie i wypożyczanie oświadczeń majątkowych policjantów pełniących służbę w Komendzie i Jednostkach podległych oraz ich okresowych analiz;
  11. uczestniczenie w procedurach wyjaśniających, związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych;
  12. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Komendanta, planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
  13. organizowanie i koordynowanie działalności archiwalnej w Komendzie;
  14. gromadzenie, opracowywanie, porządkowanie, brakowanie i udostępnianie zasobów archiwalnych Komendy;
  15. nadzór nad właściwym gromadzeniem i przechowywaniem zasobów archiwalnych znajdujących się w magazynach w jednostkach podległych;
  16. koordynowanie działań dotyczących udostępniania i przekazywania materiałów archiwalnych i niejawnych upoważnionym podmiotom, w tym do innych archiwów;
  17. prowadzenie ustawowych szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych dla funkcjonariuszy i pracowników Policji Komendy i Jednostek podległych;
  18. realizacja czynności związanych z obowiązkiem rozliczania się policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego lub stosunku pracy, przeniesienia lub delegowania do służby lub pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej albo delegowania do służby lub pracy poza Policją;
  19. nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w tym przetwarzanych w systemach teleinformatycznych jednostek Policji, oraz organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie ochrony danych osobowych;
  20. uczestniczenie w organizowaniu i przygotowaniu systemu ochrony obiektów Komendy i Jednostek podległych;
  21. weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji;
  22.  współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie obowiązków akredytacji wszystkich stanowisk wchodzących w skład niejawnych systemów teleinformatycznych znajdujących się w Komendzie i Jednostkach podległych oraz określaniu Sprzętowej Strefy Ochrony Elektromagnetycznej dla pomieszczeń znajdujących się w budynkach Komendy i Jednostek podległych;
  23. prowadzenie ewidencji skarg i zażaleń oraz wprowadzanie danych do policyjnego systemu rejestracji;
  24. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny służbowej policjantów oraz prowadzenie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych, a także przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących stanu dyscypliny służbowej policjantów;
  25. szkolenie w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Komendy i Jednostek podległych w zakresie obsługi systemów teleinformatycznych i aplikacji, oraz weryfikacja nabytych umiejętności przed uzyskaniem przez nich stosownych uprawnień przy współpracy w tym zakresie z Wydziałem Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
  26. współpraca z inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w zakresie bieżącego nadzoru nad zgodnością funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych ze szczególnymi wymogami bezpieczeństwa ochrony fizycznej, elektromagnetycznej, kryptograficznej, bezpieczeństwa transmisji w sieciach lub systemach informatycznych oraz wymogami ochrony danych osobowych;
  27. opracowywanie, ewidencjonowanie, bieżące aktualizowanie i udostępnianie zarządzeń, rozkazów oraz decyzji niejawnych wydanych przez Komendanta.

 

Do zadań realizowanych na Jednoosobowym Stanowisku do spraw Prezydialnych należy w szczególności:

  1. obsługa kancelaryjno-biurowa i prezydialna Komendanta i jego Zastępcy;
  2. prowadzenie kancelarii ogólnej jawnej w Komendzie przy użyciu elektronicznego systemu obiegu dokumentów w aplikacji „Intradok”;
  3. ewidencjonowanie, bieżące aktualizowanie i udostępnianie resortowych aktów prawnych wpływających do Komendy;
  4. przygotowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentów ostatecznie załatwionych z zachowaniem obowiązujących procedur;
  5. organizowanie i protokołowanie narad służbowych kierownictwa Komendy;
  6. organizowanie i obsługiwanie uroczystości z udziałem kierownictwa Komendy;
  7. prowadzenie rejestru przyjmowania stron przez Komendanta i jego zastępcę;
  8. prowadzenie instruktażu dot. pracy kancelaryjno - biurowej dla komórek organizacyjnych Komendy;
  9. sprawowanie nadzoru nad pracą kancelaryjno – biurową w komórkach organizacyjnych Komendy i Jednostkach podległych;
  10. wdrażanie i doskonalenie w komórkach organizacyjnych Komendy i Jednostkach podległych działań wizerunkowych, w tym zasad wynikających z ceremoniału policyjnego i etykiety urzędniczej;
  11. planowanie, organizowanie oraz koordynowanie działań w dziedzinie medycyny pracy policjantów i pracowników Komendy i Jednostek podległych;
  12. prowadzenie ewidencji urlopów;
  13. koordynowanie procesu wydawania zarządzeń, rozkazów oraz decyzji jawnych;
  14. kształtowanie rozwiązań usprawniających komunikację wewnętrzną w Komendzie.

 

Do zadań realizowanych na Jednoosobowym Stanowisku do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

  1. przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w komórkach organizacyjnych Komendy oraz Jednostkach podległych;
  2. bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz
    z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
  3. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy  pracy;
  4. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji Komendy albo jej części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;
  5. przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;
  6. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby i pracy; 
  7. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w służbie i przy pracy oraz powstałych w drodze do i ze służby/pracy, a także udział w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
  8. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków powstałych w związku ze służbą w Policji oraz przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  9. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  10. koordynowanie prac komisji i udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną służbą i pracą;
  11. prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  12. współpracowanie z podmiotami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
  13. uczestniczenie w konsultacjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 08.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Gąsiorek-Rezler
Osoba udostępniająca informację:
Anna Gąsiorek-Rezler JSpecjalista ds. Organizacji Służby Wydziału Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
KPP w Suchej Beskidzkiej
do góry