Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

 

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej wszystkim obywatelom.

 

Jednostka/osoba odpowiedzialna;

W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie uprawnionymi do rozpatrywania skarg i wniosków są Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie lub jego Zastępca – w zakresie skarg dotyczących wszystkich policjantów garnizonu małopolskiego,

Komendanci Miejscy (Powiatowi) Policji odnośnie skarg dotyczących podległych im jednostek oraz zatrudnionych funkcjonariuszy


Miejsce składania dokumentów

Skargi przyjmowane są w formie pisemnej (list lub protokolarnie) oraz pocztą elektroniczną. Do udzielenia odpowiedzi konieczne jest podanie adresu pocztowego dla doręczeń. 
Skarga wniesiona pisemnie powinna zawierać : imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzeń.
W przypadku skargi wnoszonej ustnie w jednostce Policji przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który zostaje podpisany przez wnoszącego skargę. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy. 


Zgodnie z par. 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 z 2002 roku r. poz. 46). skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi doręczane osobiście należy składać w Zespole Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli  Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, codziennie w godz. 9.00 - 15.00.


Skargi przesyłane drogą pocztową należy adresować:

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,
ul. Mogilska 109,
31-571 Kraków 

lub Komendy Miejskie i Powiatowe Policji pod właściwe adresy ich siedzib. 

sprawdź : komendy powiatowe i miejskie Policji w Małopolsce

 

Skargi kierowane drogą elektroniczną:

 

formularz do pobrania

 

W przypadku skarg telefonicznych obywatele informowani są o konieczności osobistego zgłoszenia lub przesłania pisemnej skargi, gdyż w przeciwnym przypadku nie będą prowadzone czynności wyjaśniające.


Termin załatwienia sprawy

Skargi załatwiane są w terminie określonym przez Kodeks Postępowania Administracyjnego – nie później niż w ciągu miesiąca, bądź 14 dni (dot. parlamentarzystów i radnych).

W razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach skarżącego powiadamia się o tym i wskazuje nowy termin do jej wyjaśnienia. Autor skargi każdorazowo informowany jest o sposobie załatwienia skargi. W przypadku niepotwierdzeni zarzutu w odpowiedzi umieszcza się uzasadnienie, które wyjaśnia przyczyny uznania skargi za bezzasadne.


Podstawa prawna

Podstawy prawne rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków unormowane są w:

* Kodeksie postępowania administracyjnego – dział VIII,

* Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.


Tryb odwoławczy

Postępowanie skargowe nie przewiduje trybu odwoławczego. Możliwe natomiast jest wniesienie kolejnej skargi, w tym również na sposób rozpatrzenia poprzedniej.


Uwagi i dodatkowe informacje

W województwie małopolskim interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez:

  1. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz jego zastępców w każdy poniedziałek od godziny 15 – 18 po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu (tel. 61-54-850) w siedzibie KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109,
  2. Komendantów Miejskich (Powiatowych) Policji lub ich zastępców w siedzibach jednostek, w każdy poniedziałek w godzinach ustalonych indywidualnie,
  3. Funkcjonariuszy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału KWP w Krakowie codziennie w godz. od 9.00 do 15.00

pozostałych uprawnionych kierowników jednostek komórek organizacyjnych – codziennie w godzinach służby.

 

Komendant KPP w Suchej Beskidzkiej przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 15 do 17 lub w innym terminie po uprzednim osobistym lub telefonicznym uzgodnieniu terminu na numer sekretariatu tel. (33) 874 52 16, bądź dyżurnego (33) 874 52 11.

 

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie zażaleń (dotyczy wykroczeń)

 

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - jako organ nadrzędny wobec Komend Miejskich i Powiatowych Policji - rozpatruje zażalenia na odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie do organu orzekającego

Zażalenie może składać osoba zawiadamiająca o wykroczeniu, ale nie posiadająca statusu pokrzywdzonego (strony postępowania)

Zażalenie składa się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia odstąpienia. 
Zażalenie takie powinno zawierać dane osobowe składającego oraz opis sprawy, której dotyczy (pomocne jest podanie liczby dziennika sprawy).

Specjaliści ds. wykroczeń Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:   

Rzecznik Praw Obywatelskich, 
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: (22) 55 17 760, (22) 55 17 811
centrala: (22) 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl 
         formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Metryczka

Data publikacji 29.11.2015
Data modyfikacji 27.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Gąsiorek-Rezler
Osoba udostępniająca informację:
Anna Gąsiorek-Rezler Jednoosobowe Stanowisko do spraw Informacyjno-Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Anna Gąsiorek-Rezler
do góry