Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

 

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).


Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej. W przypadku braku właściwości Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
Petycja powinna zawierać:
1.    oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
2.    wskazanie adresata petycji,
3.    wskazanie przedmiotu petycji,
4.    petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.


Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.


Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.


Petycje można składać:
•    listownie na adres:  Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
                               ul. Mickiewicza 42
                               34-200 Sucha Beskidzka
•    doręczyć osobiście: do sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej
                               ul. Mickiewicza 42
                               34-200 Sucha Beskidzka
(od pon. do pt. w godzinach od 7.30-15.30) 
•    faksem – na numer: 47 83 28 264
•    za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl
•    za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariat@sucha-beskidzka.policja.gov.pl


Petycje nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

http://sucha-beskidzka.policja.gov.pl/pl/content/petycja-kpp-sucha-beskidzka

 

 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej.

Kontakt:

ul. Mickiewicza 42, 34-200 Sucha Beskidzka

tel. 47 83 28 216

Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.kpp@sucha-beskidzka.policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana petycji

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2014 r. poz. 1195).

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KPP w Suchej Beskidzkiej nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2014 r. poz. 1195). 

 

Metryczka

Data publikacji : 29.11.2015
Data modyfikacji : 29.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Gąsiorek-Rezler
Osoba udostępniająca informację:
Anna Gąsiorek-Rezler Jednoosobowe Stanowisko do spraw Informacyjno-Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
KPP w Suchej Beskidzkiej
do góry