Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej: 


asp.szt. Anna Gąsiorek-Rezler

Zastępca Inspektora Ochrony Danych Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej: 

Karolina Orawczyk


 

iod.kpp@sucha-beskidzka.policja.gov.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– zwanego dalej RODO,

oraz

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
- zwanej dalej DODO

informuję, że:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej – adres: ul. Mickiewicza 42, 34-200 Sucha Beskidzka;

2) w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej wyznaczony został inspektor ochrony danych oraz osoba go zastępująca, z którymi można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@sucha-beskidzka.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Adama Mickiewicza 42, 34-200 Sucha Beskidzka z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej w celu:

  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
  2. realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych  (art.6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji w Suchej Beskidzkiej lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu bezpośredniego skutkujących pozbawieniem wolności (art. 2 DODO).

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym inne właściwe organy, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO;

7) posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej dostępu do danych osobowych,
  2. żądania sprostowania danych osobowych,
  3. żądania usunięcia danych osobowych,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),
  6. do przenoszenia danych (art.20 RODO).

8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Powyższe nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej na podstawie przepisów DODO, przy czym treść art. 15 DODO stosuje się odpowiednio.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 24.05.2018
Data modyfikacji : 29.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Gąsiorek-Rezler
Osoba udostępniająca informację:
Anna Gąsiorek-Rezler asystent Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
KPP w Suchej Beskidzkiej
do góry