Informacje dla osób z niepełnosprawnościami - Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

 

Siedziba Komendy Powiatowe Policji w Suchej Beskidzkiej znajduje się w budynku przy ul. Mickiewicza 42 w Suchej Beskidzkiej, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez dobudowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich,

 wejście główne znajduje się na wysokim parterze, do którego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, otwierane na fotokomórkę.

 

Numer telefonu 112

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony nr 728 112 112

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE: Podczas zgłaszania (wysłania sms’a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:

1. Być w bezpiecznym dla siebie miejscu,

2. Napisać na początku SMS’a:

o jestem osobą niesłyszącą,

 

o podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro na którym doszło do zdarzenia.

o napisać: co się stało (krótka informacja),

o podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą)

o wskazać ewentualnie która służba jest potrzebna

o podać swoje imię i nazwisko

3. Czekać na zwrotnego SMS’a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia

4. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z zamieszczonych poniżej rozwiązań...

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. Nr 182, poz.1228).

2. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

 korzystanie z poczty elektronicznej -

 

sekretariat@sucha-beskidzka.policja.gov.pl

 

 przesyłanie faksów pod numer: 47  83 28 239

 wiadomości tekstowe, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS pod numerem telefonu 723 800 843 - telefon bezpośrednio do KPP w Suchej Beskidzkiej

 strona internetowa KPP w Suchej Beskidzkiej; www.sucha-beskidzka.policja.gov.pl

 

3. Skorzystać z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016).

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się z:

 sekretariat@sucha-beskidzka.policja.gov.pl

 

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SUCHEJ BESKIDZKIEJ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sucha-beskidzka.policja.gov.pl/ oraz https://bip.sucha-beskidzka.kpp.policja.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22

Data publikacji strony BIP: 2015-11-26

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-10

Strona internetowa i strona BIP KPP w Suchej Beskidzkiej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

- mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą z różnych źródeł lub opublikowane były przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

-niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że opublikowane były przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej i strony BIP prosimy o kontakt.

 

Koordynator do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.

Funkcję koordynatora ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni specjalista Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, a w przypadku nieobecności koordynatora jego obowiązki wykonuje oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej.

Koordynatorem jest asp.szt. Anna Gąsiorek-Rezler, adres poczty elektronicznej Anna.Gasiorek-Rezler@sucha-beskidzka.policja.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 47 83 28 250. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ

Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej mieści się przy ulicy Adama Mickiewicza 42.

Na gmachu budynku od strony ul. Mickiewicza znajduje się duży napis POLICJA, a bezpośrednio przed budynkiem jest również pylon z pełną nazwą jednostki.

Po lewej stronie budynku znajduje się niewielki parking, na którym brak wyszczególnionych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne znajduje się na wysokim parterze, do którego prowadzą szerokie schody z poręczami, przy schodach znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, bez przeszkód w postaci progów. Do wnętrza budynku prowadzą automatycznie rozsuwane szerokie drzwi wzbudzane na detektor ruchu. Po prawej stronie, przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się dzwonek nadzorowany przez Oficerów Dyżurnych, którzy całą dobę służą pomocą niepełnosprawnych petentom.

Recepcja oraz dziennik podawczy zlokalizowane są na parterze. Dostęp do nich pozbawiony jest barier architektonicznych. W holu znajduje się recepcja oraz stanowisko kierowania tutejszą jednostką Policji. Personel dyżurki nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się przeszklone stanowisko kierowania KPP w Suchej Beskidzkiej z zestawem głośnomówiącym. Stanowisko do przyjmowania stron znajduje się na wysokości umożliwiającej rozmowę z funkcjonariuszem osobie poruszającej się na wózku.

Stanowisko kierowania Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej wyposażone jest w terminal Cisco Webex DX80 z ekranem dotykowym oraz kamerą i mikrofonem, służący do komunikowania się z osobami w języku migowym. Urządzenie posiada dostęp online do usługi tłumacza języka migowego. Numer telefonu tego urządzenia to: +48 47 83 28 297.

Na ladzie w recepcji znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. W przypadku braku znajomości numeru telefonu do zainteresowanej osoby, dyżurny ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie KPP w Suchej Beskidzkiej w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji (osoby nadzorującej). Po lewej stronie od wejścia znajduje się poczekalnia oraz toalety dla interesantów, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich.

Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone drzwiami otwieranymi za pomocą czytników (chipów), przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Budynek jest dwupiętrowy, nie posiada windy.

Z powodu braku platform przyschodowych interesanci z niepełnosprawnością ruchową obsługiwani są w pomieszczeniach znajdujących się na parterze, a głównie w pomieszczeniu przyjęć interesantów znajdującym się przy poczekalni.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku komendy nie ma informacji wizualnej i dotykowej lub głosowej o rozkładzie pomieszczeń, co wynika z faktu funkcjonowania w obiektach Policji stref bezpieczeństwa. Informacja ogólna o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób głosowy – recepcjonista, dyżurny jednostki.

Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób są zapewnione poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Osoby słabosłyszące lub głuchonieme mogą skontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Suchej Beskidzkiej za pośrednictwem sms-a. Numer telefonu dla wiadomości sms to 723 800 843. W treści wiadomości należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału, do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą); termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem); podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do jednostki. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-20:00. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Komisariat Policji w Makowie Podhalańskim mieści się przy ulicy Kolejowej 8.

Na gmachu budynku znajduje się duży napis POLICJA, a bezpośrednio nad wejściem do budynku tablica z pełną nazwą jednostki.

Wejście główne znajduje się na wysokim parterze, do którego prowadzą schody wyposażone w poręcz z jednej strony. Przy schodach umieszczona jest winda zewnętrzna dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Do wnętrza budynku wchodzi się poprzez wiatrołap, z którego prowadzą drugie drzwi. Po prawej stronie, przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się domofon nadzorowany przez Oficerów Dyżurnych, którzy całą dobę służą pomocą niepełnosprawnych petentom.

W holu po lewej stronie znajduje się poczekalnia oraz toaleta dla interesantów, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich, a na wprost wejścia przeszklone stanowisko kierowania. Dostęp do nich pozbawiony jest barier architektonicznych.

Personel dyżurki nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Stanowisko do przyjmowania stron znajduje się na wysokości umożliwiającej rozmowę z funkcjonariuszem osobie poruszającej się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie KP w Makowie Podhalańskim w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji (osoby nadzorującej). Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone drzwiami otwieranymi za pomocą czytników (chipów), przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Budynek jest dwupiętrowy, nie posiada windy.

Z powodu braku platform przyschodowych interesanci z niepełnosprawnością ruchową obsługiwani są w pomieszczeniach znajdujących się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku komisariatu nie ma informacji wizualnej i dotykowej lub głosowej o rozkładzie pomieszczeń, co wynika z faktu funkcjonowania w obiektach Policji stref bezpieczeństwa. Informacja ogólna o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób głosowy –dyżurny jednostki.

Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób są zapewnione poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Komisariat Policji w Jordanowie mieści się przy ulicy Rynek 10.

Na gmachu budynku znajduje się duży napis POLICJA, a bezpośrednio nad wejściem do budynku tablica z pełną nazwą jednostki.

Budynek Komisariatu Policji w Jordanowie obecnie nie jest przystosowany do przyjmowania osób ze szczególnymi potrzebami zwłaszcza niepełnosprawnych ruchowo. Obecnie w budynku trwają prace remontowe, których przewidywany termin zakończenia przypada na koniec 2021r. 

Budynek jest dwupiętrowy, do wejścia komisariatu prowadza schody (2 stopnie), brak windy, jak również ciągi komunikacyjne nie spełniają wymogów swobodnego poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami. Mając powyższe na uwadze wskazany wyżej organ stosuje jedynie dostęp alternatywny.

Po prawej stronie, przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się przycisk przywoływacza nadzorowany przez Oficerów Dyżurnych, którzy całą dobę służą pomocą niepełnosprawnych petentom.

Drzwi prowadzące do komisariatu są drewniane. Bezpośrednio za drzwiami po lewej stronie znajduje się zaszklone stanowisko kierowania.  Personel dyżurki nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie KP w Jordanowie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji (osoby nadzorującej). Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone drzwiami otwieranymi za pomocą czytników (chipów).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku komisariatu nie ma informacji wizualnej i dotykowej lub głosowej o rozkładzie pomieszczeń, co wynika z faktu funkcjonowania w obiektach Policji stref bezpieczeństwa. Informacja ogólna o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób głosowy –dyżurny jednostki.

Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób są zapewnione poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Punkt Przyjęć Interesantów w Zembrzycach mieści się na II piętrze budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach nr 541.  Do pomieszczenia PPI prowadzą wysokie schody. Budynek nie jest dostosowany do przyjmowania i obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek jest dwupiętrowy, nie posiada windy.

Mając powyższe na uwadze proponuje się jedynie dostęp alternatywny.

Punkt Przyjęć Interesantów w Stryszawie mieści się na I piętrze budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie nr 740.  Do pomieszczenia PPI prowadzą schody, nie ma windy. Budynek nie jest dostosowany do przyjmowania i obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Mając powyższe na uwadze proponuje się jedynie dostęp alternatywny.

Punkt Przyjęć Interesantów w Budzowie mieści się w pomieszczeniu sutereny Urzędu Gminy w Budzowie. Do pomieszczenia PPI prowadzą schody. Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku. Przy budynku Urzędu Gminy nie zostało wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Toalety wewnątrz budynków nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind, pochylni oraz platform przyschodowych. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Mając powyższe na uwadze proponuje się jedynie dostęp alternatywny.

Punkt Przyjęć Interesantów w Zawoi mieści się na I piętrze budynku nr 1572.  Do pomieszczenia PPI prowadzą wysokie schody, nie posiada windy. Budynek nie jest dostosowany do przyjmowania i obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Mając powyższe na uwadze proponuje się jedynie dostęp alternatywny.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 21.12.2015
Data modyfikacji : 02.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Gąsiorek-Rezler
Osoba udostępniająca informację:
Anna Gąsiorek-Rezler Jednoosobowe Stanowisko do spraw Informacyjno-Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
KPP w Suchej Beskidzkiej
do góry